CasaJamon

CasaJamon

CasaJamon

Adatkezelési Tájékoztató

Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá vált az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (a továbbiakban: GDPR renddelet vagy Rendelet). A GDPR rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. Ennek megfelelően a Rendelet a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait különösen a személyes adatok védelméhez való jogukat védi.

Jelen tájékoztató a CasaJamon vendégház (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) által kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenységének ismérveit tartalmazza. A következőkben Ön, mint a Társaság által kezelt honlap látogatója, valamint szolgáltatásunk igénybe vevője tájékoztatást kaphat arról, hogy a Társaság milyen személyes adatokat kezel, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adatokat kik ismerhetik meg, azokhoz kik férhetnek hozzá. Fentieken túl részletes részletes felvilágosítást kaphat arról is, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan Önt milyen jogok illetik meg és azok milyen formában gyakorolhatóak.

A Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatót különösen új adatkezelés bevezetése, vagy már folyamatban lévő adatkezelés változása esetén módosíthatja, melyről elsősorban a Társaságunk által üzemeltetett honlapon, így különösen a www.casajamon.hu  , címen elérhető honlapon (a továbbiakban együttesen: Honlap) kaphat bővebb tájékoztatást.

 

1. Hogyan kezeli társaságunk a személyes adatokat?

Társaságunk a tevékenysége során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó információt (pl.: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot, egészségügyi adatot stb.), azaz személyes adatot a GDPR Rendelet, valamint a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően adatkezelőként kezeli és védi.

 

Név:                                                        Jámbor Mónika e.v.
Székhely:                                                8244 Dörgicse, Fő utca 32.                                             
Adószám:                                                56686034-1-39                             
E-mail:                                                    casajamon@casajamon.hu
Telefon:                                                   +36-30-210-7977
Vállalkozó által üzemeltetett honlap:      www.casajamon.hu

 

Társaságunk a GDPR Rendelet 37. cikke értelmében nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés illetve megsemmisítés. Társaságunk a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását.

A Társaság által kezelt személyes adatokhoz alkalmazottaink és közreműködőink férhetnek hozzá feladataik teljesítéséhez és az Ön részére való szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Ezen kívül Társaságunk az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek, pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl.: rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, alkalmazottainkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapjainkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

1.1. Adatkezelési alapelvek

Társaságunk adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük;

 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;

 4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;

 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható;

 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

Társaságunk az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, gyűjti, rögzíti, rendszerezze, tárolja és felhasználja.

 

Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ezért ekkor erre a tényre külön felhívjuk figyelmét, illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága esetében.

 

2. Milyen személyes adatokat kezel társaságunk?

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 1. Kapcsolatfelvétel céljából elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel;

 2. Az Ön személyes adatainak kezelése az alább rögzített jogalapokon alapul:

 3. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása jogalapja a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint;

 4. a kapcsolattartás jogalapja GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Az adatkezelő jogos érdeke: a szolgáltatást igénybevevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása;

 5. A szerződés teljesítésének jogalapja szerződéses partnerek adatainak kezelése céljából a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint;

 6. Az érintett hozzájárulásának jogalapja a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

 

Társaságunk az adatkezelés időtartama szempontjából a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrzi (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje pedig a szerződés megszűnését követő 5 év.

3. Közösségi oldalon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

A közösségi oldalon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelésünk célja Társaságunk közösségi profiljainak (Facebook, Instagram) működtetése, moderálása, szolgáltatásainknak ismertetése, valamint azok fejlesztése.

Az adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön, mint érintett hozzájárulása, másrészt a közösségi profilok megfelelő működtetéséhez, moderálásához fűződő jogos érdekünk (pl.: sértő hozzászólások törlése vonatkozásában) a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja értelmében.

 

Fentiekkel összefüggésben tájékoztatom, hogy a személyes adatok körébe tartozik a név, és minden olyan személyes adat, amelyet az érintett a közösségi oldalon és Társaságunk közösségi profiljával kapcsolatosan magáról közzétesz, hozzászólásban leír.

 

Az oldalra való belépéstől, a hozzászólás írásától számított legkésőbb 5 év elteltével a személyes adatok törlésre kerülnek.

 

Társaságunk a közösségi oldalakon létrehozott profiloldalaknak működtetésével kapcsolatban tudomására jutott adatokat nem továbbítja senkinek.

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a Társaságunkkal történő kapcsolattartás során, ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez.

Amennyiben Ön nem saját, hanem más személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha a valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

4. Mit érdemes tudni a cookie-król, sütikről?

4.1. Mik azok a cookie-k, sütik?

A cookie (süti) egy kisméretű adatfájl, adategyüttes, amely egy weblap meglátogatása, böngészése során került az Ön eszközére (számítógépére, telefonjára, táblagépére). A sütik sokféle célt szolgálhatnak. Leggyakrabban a felhasználói élmény növelése, továbbá a célzott reklámok elkerülése érdekében gyűjtenek adatokat a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról. A cookie-k nem alkalmasak egy weboldal látogatójának személy szerinti azonosítására, kizárólag a látogató eszközének felimerésére, nem alakalmasok programok vagy vírusok futtatására.

 

A cookie-k alkalmasak arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, és könnyen megtalálja a keresett információt.

 

4.2. Milyen célból és milyen sütiket használ a Társaságunk által üzemeltetett honlap

Társaságunk az alábbi általa működtetett honlapon alkalmaz sütiket:

 

Társaságunk a fenti weblapok vonatkozásában az alábbi harmadik féltől származó sütiket alkalmazza, azaz olyan cookie-kat, amelyeket nem a Társaság, hanem egy külső szolgáltató hozott létre.

 

Google Adwords cookie-k olyan sütik, melyek a Társaság által működtetett honlapon való látogatásokról gyűjtenek adatokat (pl.: meglátogatott aloldalak). Remarketing célúak, azaz lehetővé teszik, hogy az Ön számára, a Társaságunk honlapján való látogatás alapján, más weboldalakon célzott – Társaságunkra vonatkozó – hirdetések jelenjenek meg.

Facebook cookie-k olyan sütik, melyek a Társaság honlapjainak használatáról gyűjtenek adatokat, annak érdekében, hogy a Facebook felületén az Ön számára – Társaságunkra vonatkozó – hirdetések jelenjenek meg.

 

4.3. Mennyi ideig tárolódnak a sütik és hogyan törölhetők?

Fenti sütik a Társasunk által működtetett weblapjainak látogatása során adott engedélyével, azaz az Ön hozzájárulásával kerülnek elhelyezésre a böngészésre használt eszközén. Élettartamuk változó, de legkésőbb az elhelyezésüket követő 2 év elteltével automatikusan törlésre kerülnek. Ugyanakkor a sütik bármikor törölhetőek, illetve beállítható a böngésző úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával Ön tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a honlap működése nem teljes értékű.

 

5. Milyen jogok gyakorolhatóak a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan?

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy Társaságunk hogy kezeli-e személyes adatát, ha igen, akkor milyen adatát, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá felvilágosítást kérhet arról, hogy hogyan jutott el Társaságunkhoz személyes adata, azt továbbította-e, vagy ahhoz hozzáférést biztosított-e harmadik személynek, ha igen kinek, mikor és milyen célból. Ezen túlmenően kérheti személes adatairól készült másolat kiadását.

 

5.2. Helyesbítéshez való jog

Kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését amennyiben tudomására jutott, hogy az általunk kezelt adatai helytelenek, vagy hiányosak. Társaságunk elérhetőségére küldött kérelme alapján hiányos személyes adatait kiegészítjük, helytelen személyes adatait pedig helyesbítjük.

 

5.3. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása, törléshez, „elfeledtetéshez” való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek más jogalapja nincs, vagy ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy az adatokat jogszabály alapján törölni szükséges, akkor a Társaságunk által megadott elérhetőségekre eljutatott kérelme alapján személyes adatait és azok másolatait véglegesen töröljük, illetve megsemmisítjük azokat.

 

5.4. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével).

 

5.5. Adatkezelés korlátozása

Kérheti személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, ebben az esetben Társaságunk személyes adatait csupán tárolhatja, anélkül, hogy azokat felhasználná, vagy azokon további adatkezelési műveleteket hajtana végre.

 

Az adatkezelés korlátozása kérhető, ha

 1. Ön úgy ítéli meg, hogy az adatai pontatlanok és nem szeretné, ha azokat Társaságunk felhasználná, mindaddig, amíg helyesbítésre nem kerülnek;

 2. véleménye szerint az adatkezelés jogellenes;

 3. a Társaságunk általi adatkezelés jogalapja megszűnt, de nem szeretné, hogy adatai törlésre kerüljenek mert azokra jogi igény előterjesztéséhez, védelméhez érvényesítéséhez szüksége van.

 

5.6. Adathordozhatóság

Kérheti az Ön által megjelölt adatkezelő számára – orvosi titoktartás alóli felmentés mellett – adatainak továbbítását.

 

6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése

A tájékoztatónkban részletezett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlására irányuló kérelmét fenti elérhetőségeinken nyújthatja be. Kéjük, hogy kérelmében személyes adatait tüntesse fel az azonosítás érdekében. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg továbbá, hogy milyen formában szeretne választ kapni (pl.: e-mail útján, postai úton). Társaságunk az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére a beérkezéstől számított 30 napon belül, kivételesen – a kérelem összetettségére figyelemmel – 60 napon belül ad választ.

 

Amennyiben 16. életévét be nem töltött személyként kerül kapcsolatba Társaságunkkal, akkor törvényes képviselője, leggyakrabban szülői felügyeletet gyakorló szülője hozzájárulásával érvényesítheti a tájékoztatónkban foglalt jogokat. Amennyiben 16. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött személyként kerül kapcsolatba Társaságunkkal, akkor önállóan is megteheti az adatkezeléshez való hozzájárulását, azonban a jogok gyakorlására csak a törvényes képviselő jogosult.

 

Elhunyt hozzátartozó személyes adataival kapcsolatosan az érintett személy halálát követő 5 évig az általa még életében közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre meghatalmazott személy jogosult gyakorolni az érintett személy személyes adataival kapcsolatban a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogot. Amennyiben az érintett személy életében senkit nem hatalmazott meg, akkor a halálát követő 5 évig a közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, mint közeli hozzátartozók közül az, aki elsőként lép fel) jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való jogot gyakorolni, továbbá abban az esetben, ha az adatkezelés már az érintett személy életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt, akkor a törléshez való és az adatkezelés korlátozásához való jogot is gyakorolhatja.

 

7. Jogorvoslati lehetőségek, felügyeleti szerv

A Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatosan panasszal fordulhat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36/1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

 

Az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 23. § alapján bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az Infotv. 23. (3) bekezdése alapján a pert a – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Dörgicse, 2021.01.01.