CasaJamon

CasaJamon

CasaJamon

Általános Szerződési Feltételek Casa JaMón Vendégház

1. Általános rendelkezések

1.1. Az „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szolgáltató (Jámbor Mónika; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Casa JaMón Vendégház (Cím: 8244, Dörgicse, Fő utca 32.) szálláshelyeinek igénybevételéhez, illetőleg ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki speciális, egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, illetőleg más olyan személyekkel, akikkel a Szolgáltató a szolgáltatásai értékesítése érdekében együttműködik.

2. A szerződő felek

2.1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató KATA-s egyéni vállalkozó, a Szerződő fél az a természetes személy, aki a Szolgáltató szolgáltatását megrendeli, illetőleg igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő, és/vagy igénybe vevő a továbbiakban: Vendég.

2.2. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -amennyiben a feltételek teljesülése folytán közöttük a szerződés létrejön- a továbbiakban: Felek.

2.3. Amennyiben a szolgáltatásokra irányuló megrendelést a Vendég helyett egy általa megbízott harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le, az együttműködésre a Szolgáltató és a Közvetítő között létrejött megállapodás az irányadó, és a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a vendéget.

3. A szerződés létrejötte, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben a Szolgáltató írásbeli ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik a Vendég részéről tényleges megrendelés, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2. A szerződés minden esetben a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a Vendég írásbeli foglalását a Szolgáltató írásban visszaigazolja, a Felek között írásbeli szerződés jön létre. Szóbeli foglalás, megállapodás vagy módosítás csak akkor keletkeztet szerződési kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta.

3.3. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.4. Amennyiben a vendég a határozott időtartam lejárta előtt úgy dönt, hogy a szolgáltatást nem kívánja a határozott időtartam végéig igénybe venni és a szobát végleg elhagyja, köteles a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltatónak megfizetni, aki jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Szolgáltató a Vendég által a határozott időtartam előtt elhagyott szobát jogosult újra értékesíteni.

3.5. A szolgáltatás igénybevételének Vendég általi meghosszabbítása akkor lehetséges, ha ehhez a Szolgáltató előzetesen hozzájárult. A Szolgáltató ebben az esetben kikötheti a már teljesített szolgáltatások ellenértékének megtérítését.

3.6. A Szolgáltató általi szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően, a szálláshely elfoglalása előtt igazolják.

3.7. A Vendégházban – a Házirendben foglalt kivételtől eltekintve – csak a Szolgáltatónál regisztrált Vendégek tartózkodhatnak.

3.8. A Vendégház szolgáltatásait igénybe venni, annak létesítményeit használni minden Vendég csak a saját felelősségére jogosult, ott tartózkodása teljes időtartama alatt.

3.9. Amennyiben a gyermekkorú vagy fiatalkorú Vendég egészségügyi állapota vagy más ok indokolja, nem hagyható a Vendégház területén szülői vagy gondozói felügyelet nélkül.

3.10. Tizennégy éven aluli személyek a Vendégház szolgáltatásainak igénybevételére kizárólag szülői, gondozói felügyelet mellett jogosultak, a gondozásukra, illetőleg felügyeletükre köteles személy felelősségére.

4. A szolgáltatás igénybevételének megkezdése és befejezése (check-in és check-out)

4.1. A Vendégek a bérelt helyiségeket az érkezés napján 15-től 20 óráig foglalhatják el.

4.2. A Vendégek a bérelt helyiségeket a távozás napján 11 óráig kötelesek elhagyni.

4.3. A Szolgáltató a Vendégáz telítettségének függvényében kései kijelentkezést biztosíthat a Vendégek számára. 11.00-15.00 óra közötti távozás esetében 3.500 Ft/óra díj, míg 15.00 óra utáni távozás esetén 1 éjszaka szállás díjának megfelelő összeg ellenében.

4.4.   A Szolgáltató mind az érkezés, mind pedig az utazási időpontban a helyszínen rendelkezésre áll, továbbá éjjel-nappal elérhető a vendégház információs tábláján megadott telefonszámon.

4.4. Az aktuális szabályozásnak megfelelő pontos regisztráció után (vendégkönyv, elektronikus, stb.)  a Vendégek házkulcsot kapnak, amelyet távozáskor kötelesek vendéglátójuknak visszaadni. A kapott kulcs elvesztése esetén 20.000,-Ft egyszeri díj kerül felszámításra.

5. Lemondási Feltételek

5.1. A Vendég foglalását a szállasdíj 25%-os kauciójának megfizetésével biztosítja. Az érkezést Főszezonban és Ünnepi hétvégéken legalább 21 nappal egyéb esetekben 7 nappal megelőzően kötbérmentesen lemondhatja. Amennyiben a Vendég lemondása a meghatározott időn belül történik, vagy a lemondás nem történik meg, illetőleg a Vendég nem érkezik meg (no show), a kötbér a befizetett kaució mértéke.  

5.2. Lemondásra és módosításra e-mailben és telefonhívás útján kerülhet sor a Szolgáltatónál. A lemondás és módosítás a Szolgáltató írásbeli megerősítése után válik érvényessé.

6. Árak, fizetési feltételek

6.1. A Szolgáltató az árakat forintban határozza meg. A Szolgáltató jogosult az árakat előzetes értesítés nélkül megváltoztatni, mely változás a már visszaigazolt foglalásokat nem érinti. A mindenkor aktuális árakat a Szolgáltató weblapján illetve a helyszínen elhelyezve adja meg.

6.2. A Szolgáltató által megadott árak nem foglalják magukba a reggelit, a szaunahasználatot, illetve az idegenforgalmi adót. Ezen szolgáltatások megrendelése esetén a külön meghirdetett árakat kell megfizetni.

6.3. Szolgáltató a Vendéggel érkező háziállatokat (kizárólag kis és közepes méretű kutyákat) a mindenkor érvényes, weblapon és a helyszínen kihelyezett kiegészítő ár mellett fogadja, a Házirendben meghatározott feltételek szerint.   A háziállatok a Vendégház területén a többi vendég zavarása nélkül tartózkodhatnak.

6.4. A Szolgáltató által megadott ár magában foglalja az ágynemű, ágyneműhuzat, törölköző használatát, illetve a takarítás költségét. Az ár nem tartalmazza a szokásosnál nagyobb mértékű takarítás költségét; extra takarítás esetén díjfizetési kötelezettség keletkezik a 12.3. pont alapján.

Hosszabb tartózkodás esetén az ágyneműk cseréjére hetente, míg a törölközők cseréjére 3 naponta kerül sor. Soron kívüli törölközőcsere ára 2.000 Ft, míg az ágyneműk esetén 4.000 Ft.

Vendég kérésére napi takarítás is lehetséges 7.500,- Ft különdíj felszámolásával.

6.5. A vendég előzetes jelzése alapján a vendégház háztartási helyiségében elhelyezett mosógép a vendég rendelkezésére áll. A mosási szolgáltatás ellenértéke 5.000,- Ft/töltet.

6.6.   Eseti transzferszolgáltatási igényt (szálláshely és az úticél között) a vendégház külső személyszállító vállalkozó bevonásával tudja biztosítani, melynek költségét a vendég viseli. A külső vállalkozók elérhetőségei a vendégházban elhelyezett információs táblán megtalálhatók.

6.7. A megrendelt szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére a helyszínen készpénzben, azonnali átutalással, bankkártyával illetve előre utalás útján van lehetőség. Nem azonnali utalás esetén az ellenérték teljes összegének meg kell érkeznie a Szolgáltató pénzforgalmi számlájára az érkezést megelőzően legkésőbb 24 órával. Szolgáltató SZÉP kártyát – előzetes egyeztetéssel – elfogad.

7. Személyes adatok kezelése

7.1. A Szolgáltató az általa működtetett weboldal Vendég általi használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása során az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak megfelelően jár el. E tekintetben részletek a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában megtalálhatók.

8. A szerződés teljesítésének elutasítása és a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

8.1. A Szolgáltató jogosult a Vendéggel kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szolgáltatások nyújtását megtagadni azzal, hogy a Vendég továbbra is tartozik a megrendelt szolgáltatások ellenértéke 100%-ának megfizetésével, amennyiben

a.) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott helyiségeket, a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, valamint az azok biztosítására szolgáló helyiségeket,

b.) Vendég megszegi kötelességeit és a szerződés rendelkezéseivel ellentétes magatartással felszólításra sem hagy fel,

c.) Vendég nem követi a Vendégház biztonsági utasításait, e biztonsági utasításokkal ellentétes magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel,

d.) Vendég fertőző betegségben szenved,

e.) Vendég a szobáját a távozás napján délelőtt 11.30-ig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá,

f.) a Vendég a békés együttélés szabályait megszegi, a Szolgáltató alkalmazottaival vagy a többi vendéggel durván vagy kifogásolható módon viselkedik, alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, vagy olyan állapotban van, amely folytán a Szolgáltatótól a szerződés fenntartása nem elvárható,

h.) a Vendég a Szolgáltató alkalmazottjával vagy más vendéggel konfliktushelyzetbe kerül, melyet nem kulturált módon rendez; hangoskodással vagy más nem kívánatos magatartással a többi vendéget kellemetlen helyzetbe hozza, zavarja, függetlenül attól, hogy a konfliktus kialakulása melyik félnek róható fel,

i.) Vendég a Vendégház területén az általa bérelt szobán kívül szexuális cselekményt végez vagy végeztet, vagy egyébként szeméremsértő módon viselkedik. Azzal, hogy a Vendég ezt a tilalmat megszegi, hozzájárul ahhoz, hogy az erről készült felvételt a Szolgáltató teljeskörűen felhasználja.

j.) Vendég a Vendégházban dohányzik.

8.2. Amennyiben a szerződés teljesítése „Vis maior” okból marad el, a szerződés megszűnik.

9. Elhelyezési garancia

9.1. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben kikötött szolgáltatásokat önhibájából nem tudja biztosítani, köteles a Vendég elhelyezéséről gondoskodni.

9.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vendégházban történő elhelyezést nem tudja biztosítani, a Vendéget egy másik, a megrendelt szolgáltatással megegyező színvonalú szálláshelyen elszállásolja. A Vendég ebben az esetben is a Szolgáltató felé teljesíti az eredetileg megrendelt szolgáltatás ellenértékét, aki ennek fejében gondoskodik elhelyezéséről egy másik szálláshelyen. A két szálláshely közti esetleges szobaár-különbözet terhét a Szolgáltató viseli. Ha a Szolgáltató a saját szálláshelyével megegyező színvonalú, másik szálláshelyen történő elhelyezést a Vendégnek felajánlja, -attól függetlenül, hogy azt a Vendég elfogadja-e- más kötelezettség nem terheli. A Vendég a felajánlás után, illetőleg a másik szálláshelyen történt elhelyezés után ezzel kapcsolatos reklamációra nem jogosult, kártérítést nem követelhet, a Szolgáltatóval szemben további követeléseket nem támaszthat. Ha a Vendég nem kíván élni a felajánlott pótlehetőséggel (elszállásolás egy másik szálláshelyen), úgy a Szolgáltató és Vendég közti szerződés megszűnik, a már teljesített ellenérték ebben az esetben a Vendégnek visszajár. Amennyiben az elszállásolás akadálya időközben megszűnik, a Szolgáltató jogosult úgy dönteni, hogy a szerződésben eredetileg meghatározottak szerint, a Vendégházban helyezi el a Vendéget a szerződésben meghatározott időtartam hátralevő részére.

9.3. Abban az esetben, ha a Szolgáltató fenti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, utóbb kártérítési igénnyel a Vendég a Szolgáltatóval szemben nem élhet.

9.4. Jelen pont rendelkezései nem alkalmazhatók arra az esetre, amikor a szolgáltatások teljesítése a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő elháríthatatlan ok miatt meghiúsul, vagy a szolgáltatások teljesítése ilyen okból kifolyólag a továbbiakban nem lehetséges, nem elvárható. Ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve megszűnik.

10. A Vendég jogai

10.1. A Vendég jogosult a szerződés értelmében a megrendelt szálláshely azon helyiségeinek és létesítményeinek használatára, amelyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe.

10.2. A Vendég a szálláshelyen való tartózkodásának időtartama alatt panasszal élhet a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban. A Szolgáltató az ezen időtartam alatt tett és jegyzőkönyvbe vett panaszok kezelésére kötelezettséget vállal.

11. A Vendég kötelességei

11.1. A Vendég köteles a Szerződésben meghatározott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére; legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontig és az ott megjelölt módon.

11.2. A Vendég köteles a szerződés folytán használatába került helyiségeket, az azokban illetve a Vendégház területén található más dolgokat az általában elvárható gondossággal, rendeltetésüknek megfelelően használni, és kerülni minden olyan helyzet előállását vagy magatartás tanúsítását, melyek magukban hordozzák az állagromlás veszélyét, továbbá köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, mely önmaga vagy más Vendég életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti.

11.4. A Vendég köteles gondoskodni a vele érkező kiskorúak állandó felügyeletéről.

11.5. A Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a Szolgáltatónak és rendelkezésre bocsátani minden olyan információt és adatot, amelyek a káreset körülményeinek tisztázásához szükségesek, illetőleg amelyek egy esetleges szabálysértési vagy büntető eljárás alapját képezhetik.

11.6. A Vendég, valamint annak előzetesen bejelentett látogatói és a Vendéggel együtt utazó személyek kötelesek a Vendégházat és  környezetét rendeltetésszerűen, a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni.

11.7. A parkolókban hagyott autókért és a benne elhelyezett tárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A parkoló használatára a Vendég kizárólag foglalása időtartama alatt jogosult, a Vendégház elhagyásával egyidejűleg köteles a parkoló használatával felhagyni. Ettől eltérően állapodhat meg a Vendég a Szolgáltatóval, minden esetben díj fizetése ellenében.

11.8. Vendég köteles bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy- azonnal jelezni.  

11.9. A Vendégház területén, különösen a szabadtéri helyeken a Vendég este 22:00 órától köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, zajkeltéstől, mely a Vendégházban megszállt többi vendéget illetve a lakókörnyezetet zavarhatja. Este 22:00 óra után szórakozásra vagy bármely más zajjal járó tevékenység végzésére nincs lehetőség, hacsak nem került előre egyeztetésre és engedélyezésre a Szolgáltatóval.

11.11. A Vendég csak a kijelölt helyen dohányozhat.

12. A Vendég kártérítési felelőssége

12.1. A Vendég köteles megtéríteni mindazon kárt, melyet a Szolgáltató vagy harmadik személy szenved el és amelyeket a Vendég, annak kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személy okoz.

12.2. A Vendég köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet a Vendégházban és annak területén nem rendeltetésszerű használattal okoz. A rendeltetésszerű használatból adódó állagromlásért a Vendég nem felelős. Nem rendeltetésszerű használat pl., a támfalakon, térelválasztó falakon való közlekedés, székekre vagy más bútorokra történő csoportos felmenetel, szőlőtőkékre való támaszkodás, fára mászás, stb. Vendég köteles – a Szolgáltató választása szerint – vagy a megrongált javak, tárgyak javítási költségének, vagy azok teljes ellenértékének megfizetésére. A fizetendő javítási költség, illetőleg a megrongált tárgyak ellenértékének meghatározására kizárólag Szolgáltató jogosult.

12.3. A Vendégnek a bérelt házat és a többi, általa használt helyiséget olyan állapotban kell elhagynia, amilyen állapotban azt a Szolgáltató a használatába bocsátotta. A rendeltetésszerű használatot meghaladó igénybevételből (kiömlött folyadék, vizelet, hányadék etc., de ide tartozik az apartmanban történt dohányzás is) adódó extra takarítási költségek fejében a Vendég 15.000,-Ft egyszeri díj megfizetésére köteles. Amennyiben takarítással az eredeti állapot nem állítható helyre, például festési vagy más munkálatok elvégzése szükséges, a Vendéget 25.000,-Ft egyszeri díjfizetési kötelezettség terheli.

12.4. Az átvételkori állapot fenntartása a kertre, a gyümölcsösre és a szőlőkre is vonatkozik. A virágok, más növények leszakítása, rongálása, kiásása etc. során adódó költségek pl. újbóli telepítés költségei a kárt okozó Vendéget terhelik. Az ebből adódó költségek meghatározása, és ezzel a Vendég fizetési kötelezettségének összegszerűsége megállapítására a Szolgáltató jogosult.

12.5. A Vendég felelősséggel tartozik a gondozása vagy felügyelete alatt álló kiskorú magatartásáért. Köteles értelmében megtéríteni mindazon kárt, melyet a kiskorú okoz, függetlenül attól, hogy annak magatartása károkozásra irányul, vagy pusztán gyerekjáték eredménye (pl. falak, bútorok összefirkálása).

12.6. A Vendég köteles megtéríteni mindazt a kárt, melyet Vendégház területére bevitt háziállatai okoznak.

12.7. Az okozott kárt a Vendég haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató személyzete tagjának.

12.8 A Vendéggel felelősséggel tartozik az összes leltárba vett bútorokért, tányérért, poharakért, evőeszközért, stb. Ezek megrongálását, eltörését, elvesztését köteles Szolgáltató felé azonnal jelezni.

13. A Szolgáltató jogai

13.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy megrendelt és igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítása végett zálogjog illeti meg a Vendég mindazon vagyontárgyaira, melyeket magával a Vendégházba.

13.2. A Vendégház területén a Szolgáltató vagyonvédelmi és biztonsági okokból kamerát működtet. A Vendég a birtokra való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy róla felvétel készüljön. A Szolgáltató a felvételeket magánszemélyek részére nem adja ki, csak hatósági megkeresés alapján, a hatóságok részére szolgáltatja ki azokat.

13.3. A Szolgáltató a Vendégház működtetése, fenntartása körében jogosult elvégezni az ezzel járó szokásos teendőket (pl. fűnyírás) és egyéb karbantartási munkálatokat, melyeket igyekszik a vendégek legkisebb zavarása mellett kivitelezni.

14. A Szolgáltató kötelezettségei

14.1. A Szolgáltató köteles a szerződés alapján a megrendelt szolgáltatások biztosítására, szerződéses kötelezettségeinek az érvényes előírásoknak és standardoknak megfelelően történő teljesítésére.

14.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Vendég írásos és dokumentáltan beérkezett panaszainak kivizsgálására, valamint a probléma kezeléséhez szükséges intézkedések megtételére, valamint ezek írásba adására.

15. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

15.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, amely a birtok területén maga, vagy alkalmazottja hibájából következett be.

15.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az olyan káreseményre, amely a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt következik be, vagy amelyet a Vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoznak.

15.3. A Szolgáltató jogosult kijelölni a Vendégház területén olyan helyeket, melyekre a Vendég nem léphet be. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól olyan károk esetében, melyek a Vendéget vagy a felügyelete alatt állókat olyan helyen érik, ahova nem léphetnek be.

15.4. A Szolgáltató kárfelelőssége csak abban az esetben áll fenn, ha a Vendég az őt ért káreseményről haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, és rendelkezésére bocsátja a szükséges adatokat.

15.5. Nem felel a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

15.6. Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat a Vendég minden esetben saját felelősségére veszi igénybe. Vendégnek a Vendégházban való tartózkodása alatt figyelemmel kell lennie a természetes és épített környezet sajátosságaira. Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a balesetekért, károkért, melyeket a Vendég körültekintőbb eljárása megelőzhetett volna, így pl. vizes füvön, térköveken, lépcsőn való elcsúszás, elesés, drótkerítésen átesés, a szauna használatától való rosszullét, stb.

16. Vis maior

16.1. Azon ok vagy körülmény (például: háború, árvíz, tűz, időjárás viszontagságai, sztrájk, áramkimaradás stb.) amely felett nem bír ellenőrzéssel sem a Szolgáltató, sem a Vendég, sem pedig a szerződő fél -vis maior-bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény el nem hárul.

17. Záró rendelkezések

17.1. A teljesítés helye az a hely, ahol Szolgáltató a szolgáltatást nyújtja.

17.2. A jelen ÁSZF és a felek közti szerződés által nem szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Szolgáltató és Vendég jogviszonyára egyebekben a magyar jogszabályok irányadóak.

17.3. A szolgáltatás igénybevételéből eredő bármely jogvita lefolytatására a teljesítés helye szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

17.4. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén a Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a Vendégház honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a Vendégházban is elhelyezi.